KAATIOn kick-off 5.9.2022: Ohjelmistokehitys on käynnistynyt

KAATIO-hankkeen kuntaedustajat ja ohjelmistotoimittajat tapasivat syksyn ensimmäisessä verkkotapaamisessa 5.9.2022. Mukana tilaisuudessa oli yli 90 henkilöä, joista noin kolmannes oli ohjelmistotoimittajia, toinen kolmannes kuntien paikkatietoasiantuntijoita, neljännes kaavoituksesta ja loput muita asiantuntijoita kunnista tai valtionhallinnosta.

Kaikki ovat ainakin kuulleet tietomallipohjaisesta kaavoituksesta

Osallistujista valtaosalla ei ole käytännön kokemusta tietomallipohjaisesta kaavoituksesta. Kaikki ovat kuitenkin ainakin kuulleet siitä, ja osa tuottaa tai hyödyntää tietomallipohjaista kaavaa. Vajaa viidennes osallistujista luokitteli itsensä tekniseksi tietomalliasiantuntijaksi. Tietomallipohjaisen kaava-aineiston hyödyntäjiä oli hieman enemmän kuin sen tuottajia.

Aloitustilaisuuden osallistujien tietomallipohjaisen kaavoituksen tuntemus.

Ohjelmistokehitys on käynnissä

Hankkeen projektipäällikkö Pilvi Nummi Asiantuntijat n+1 Oy:stä esitteli KAATIOn tavoitteita ja tilannetta (esittelymateriaali). Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti: ohjelmistokehitys on saatu käyntiin ja yhteiskehittäminen on hyvässä vauhdissa. Kunnat pääsevät pilotoimaan ohjelmistoja kaavoituksessa erillisten, ohjelmistokohtaisten aikataulujen mukaisesti.

Tietomallin soveltamisesimerkkejä tarvitaan

Kaavatietomallin soveltamisesta toivotaan havainnollistavia esimerkkejä. KAATIO-hankkeessa onkin laadittu joitakin esimerkinomaisia kaavioita, joilla kuvataan kaavan tietosisältöä tietomallin mukaisessa muodossa.

Alla näkyvässä kuvassa on esimerkki yhdestä asemakaavan korttelialueesta, jossa on kaksi käyttötarkoitusta: asuminen sekä liike- ja toimistorakentaminen. Korttelialue kuvataan kaavakohteena (paikkatietokohde), johon liittyy kolme kaavamääräystä. Käyttötarkoitukset ilmaistaan kaavamääräyslaji-koodiston arvoina. Rakennusoikeus saa oman kaavamääräyksensä (sallittu kerrosala), johon liitetään numeerisena arvona rakennusoikeuden määrä (5000 k-m2).

Tässä tapauksessa liikerakentamisen määrää halutaan rajata. Se tapahtuu liittämällä rakennusoikeutta kuvaavaan kaavamääräykseen lisätieto (Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta), jolla ilmaistaan liikerakentamisen kerrosalan maksimiarvo (400 k-m2).

Esimerkki kaavatietomallin soveltamisesta (Spatineo Oy)


Lisää kaavaesimerkkejä löytyy KAATIO-kunnille viime keväänä pidetyn tietomalliesittelyn materiaalista.

Simuloitu tallennuspalvelu tietomallipohjaiselle kaava-aineistolle

Spatineo Oy on toteuttanut KAATIO-hankkeen ohjelmistotoimittajien käyttöön työkalun, jonka avulla tuotettavan kaava-aineiston laatua validoidaan KAATIO-hankkeessa suhteessa tiettyihin kaavatietomallin määrityksiin. Ilkka Rinne esitteli tapaamisessa simuloidun tallennuspalvelun toiminnallisuuksia.

Työkalun tarkoituksena on helpottaa ohjelmistotoimittajien ja KAATIO-kuntien työtä tarjoamalla väline tuotettavan XML-muotoisen kaavan tarkistukseen ja simuloida suunnittelusovelluksella tuotetun kaavan tallentamista kuvitteelliseen kaavatietovarastoon. Todellisuudessa työkalu ei kuitenkaan tallenna tietoja, vaan simuloi tilannetta ja mm. generoi tallennuksessa kaavakohteille yksilöivät tunnukset.

Simuloitu tallennuspalvelu on käytettävissä KAATIO-hankkeen ajan eli lokakuun 2023 loppuun asti.

Hankkeelta odotetaan yhteistä ymmärrystä ja aitoa yhteentoimivuutta

Tilaisuuden aikana keskustelimme myös toiveista ja odotuksista KAATIO-hankkeelle. Osallistujat odottavat yhteisen ymmärryksen lisääntymistä, tukea ja kokemusten vaihtoa.

Tietojärjestelmätason yhteentoimivuutta korostettiin: Eri ohjelmilla laaditut kaava-aineistot tulee olla käytettävissä ristiin, erityisesti jos kunnassa on käytössä kahden eri toimittajat ohjelmat. Sujuvuutta ja tehokkuutta kaavoitustyöhön odottanee jokainen hankkeessa mukana oleva.

Kaatiossa yhtenä tavoitteena on arvioida tietomallin soveltuvuutta todellisissa kaavahankkeissa. Kun pilotointi käynnistyy, on tärkeää, että kuntien edustajille on mahdollisuus jakaa ja yhteisesti pohtia tietomallin soveltamista erilaisissa tilanteissa.

Näitä odotuksia lähdemme seuraavan 12 kuukauden aikana tavoittelemaan avoimesti ja rakentavasti, kuten eräs osallistuja muistutti.